ПРАВИЛНИК Смотрe истраживачких радова ученика средњих школа

ПРАВИЛНИК-Смотра истраживачких радова ученика средњих школа 2018.

 

ПРАВИЛНИК  

ТАКМИЧЕЊА

 „Смотра истраживачких радова ученика средњих школа

2018

 УВОД

            У складу са програмским циљевима Регионалног центра за таленте Београд, и промоције и подршке научно истраживачком стваралаштву младих, Регионални центар за таленте организује такмичење под називом :

„„СМОТРА ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА““.

Смотра истраживачких радова ученика средњих школа је у суштини индивидуално такмичење научно истраживачких и истраживачких радова ученика  средњих школа.

Истраживачке радове оцењује комисије састављена од минимум пет чланова за сваку научну област обухваћену овим такмичењем.

         Циљеви и задаци такмичења су:

Циљеви:

 • Промоција и популаризација науке,
 • афирмација научног рада,
 • афирмација образовно-васпитног рада,
 • омогућавање ученицима средњих школа да виде који су то нивои знања и захтеви  на међународним такмичењима и конференцијама,
 • Едукација средњошколаца за међународна такмичења и конференције,
 • Едукација средњошколаца за писање истраживачких пројеката по захтевима светски признатих, стучних часописа по научним областима,
 • Пружање могућности да средњошколци презентују своје научне радове, своју елоквентност и креативност,

Задаци:

 • вредновање нивоа стечених знања, умења, вештина и способности ученика;
 • јавно представљање способности, склоности, умења, знања и вештина ученика;
 • рангирање нивоа постигнућа ученика.
 • Избор најбољих за светске конференције и такмичења,

 Смотра истраживачких радова ученика средњих школа, налази се у календару такмичења и смотри, које је објавило Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 

 Члан 1.

 Смотра истраживачких радова ученика средњих школа, се организује сваке године. Такмичење се налази у Календару такмичења и смотри Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

 Члан 2.

Учесници такмичења могу бити ученици од 1 до 4 разреда свих средњих школа  /стручне школе и гимназије/.

 Члан 3.

Такмичење се спроводи  из следећих научних дисциплина :

 • Математика
 • Физика
 • Животне науке /Life sience/ – /биологија, хемија/
 • Заштита животне средине,
 • Информатике,

 Хуманистичке науке:

 • Социологије
 • Психологије
 • Антропологије,
 • Историје

 Члан 4.

 Организатор Смотре истраживачких радова ученика средњих школа је у обавези да све учеснике упозна са  Правилником такмичења, као и да испуни све припреме и само такмичење реализује у складу са овим Правилником.

 Члан 5.

Правилник такмичења  је предат Министарству просвете, науке и технолошког развоја, при подношењу захтева за организацију такмичења.

 Члан 6.

Сваки ученик, који до 30. децембра 2017. године уредно попуни електронску пријаву за такмичење на сајту Центра или на сајту такмичења стиче право да  апстракт свог истраживачког рада преда за учешће на такмичењу. 

 Апстракт  за учешће на Смотри истраживачких радова ученика средњих школа  се доставља најкасније до 27. Јануара 2018. Године.   

 Члан 7.

Апстракт  је сажето приказивање садржине из читавог рада.

 У апстракту се приказује : 

 • сврха и циљ истраживања, односно испитивања;
 • примењена метода рада;  
 • остварени резултати испитивања,  уз апострофирање њихових кључних  вредности:  битни закључци:    
 • Апстракт се подноси на српском и енглеском језику.
 • Упуство за писање апстракта је саставни део овог Правилника.

Члан 8.

 • Организатор такмичења прима приспеле апстракте, проверава њихову техничку исправност, /неисправно написани апстракти се враћају и њихови аутори не улазе у конкуренцију за првенство/. 
 • Организатор додељује шифру сваком пријављеном раду, обавештава аутора са шифром а шифриране апстракте даставља члановима комисија.

Члан 9.

 Организатор формира комисије по научним областима. Свака комисија по научним областима има пет чланова. Такође Организатор именује председника комисије по свакој научној области.

 Члан 10.

    Организатор, доставља сваком члану комисије приспеле радове, најмање месец  дана пре почетка првенства.

Члан 11.

Комисије су дужне да најкасније 15 дана пре одржавања првенства, номинују учеснике  Смотре истраживачких радова ученика средњих школа, на основу оцене приспелих апстракта.   Оптималан број радова по научној области је ДЕСЕТ РАДОВА, с правом комисије да коригује број на мање или више у зависности од квалитета приспелих апстракта, а уз сагласност Организатора.  

Такође ако из неке области нема довољан број пријављених радова, Организатор  може да донесе одлуку да се такмичење из те области суспендује.

 Члан 12.

        Смотра истраживачких радова ученика средњих школа 2018.  године одржава се у Београду, 24. марта 2018. ГОДИНЕ.

 Члан 13.

На основу контакт података из Пријаве, Организатор обавештава све учеснике првенства о месту и времену одржавања истог.  Такође шаље обавештења и ученицима чији апстракти нису задовољили критеријуме за учешће на првенству.

 Члан 14.

Сваки учесник Смотре истраживачких радова ученика средњих школа, на такмичењу је обавезан да има :

 • Презентацију свог истраживачког пројекта

 Члан 15.

Свака појединачна презентација истраживачког рада, пред комисијом по научним областима може временски трајати  до 12 минута. У току презентације аутор користи припремљен видео материјал.  /видео материјал се не може користити са интернета/. 

Члан 16.

Након завршене презентације, сви чланови  комисије могу да постављају питања, аутору истраживачког пројекта, везане за пројекат и појмове који су у блиској вези са истраживачким пројектом.

 Члан 17.

За презентацију и одбрану рада пред комисијом Организатор Смотре истраживачких радова ученика средњих школа ће обезбедити видео пројекторе и рачунаре са којих ће учесници моћи да презентују своје радове.  Потребно је да учесници имају своје CD-ове или USB меморије са радовима.

 Члан 18.

     Истраживачки рад из било које области може имати највише једног  аутора.                  Радови са којима су аутори учествовали на неком другом такмичењу, смотри или конференцији, као и радови који су публиковани не могу учествовати на државном првенству. 

 Члан 19.

 Чланови комисије на специјалном формулару бодују сваку презентацију.  Основни параметри за оцењивање су:

 • Аутентичност, /оригиналност рада/
 • Методолошка поставка истраживања,
 • Познавање материје,
 • Примењивост резултата,
 • Одбрана и презентација рада.

Члан 20.

Чланови комисије бодују сваки параметар оценом 1-10.

 Добијени број бодова описно:

 • 1 или 2 – веома сиромашно
 • 3 или 4 – сиромашно
 • 5 или 6 – задовољавајуће
 • 7 или 8 – врло добро
 • 9 или 10 – одлично

 Члан 21.

Сваки члан комисије сабира број поена по параметрима и добијени збир се дели са пет, па се тако добија просечна оцена.

Свих пет просечних оцена чланова комисије се сабира а добијени збир се дели са пет, и на тај начин се добија коначна оцена за аутора истраживачког пројекта.

 Члан 22.

Само Председник комисије  може питати чланове комисије да разјасне њихов начин бодовања.    

 Члан 23.

Резултати се објављују на свечаној додели диплома и медаља.  По свакој научној области предвиђено је да се додели:

 • Једна златна медаља
 • Две сребрне медаље
 • Три бронзане медаље

У зависности од могућих специфичних ситуација /иста просечна оцена или сл./ Организатор у консултацији са комисијом може повећати број медаља.

 Члан 24.

 Аутори се рангирају према укупној просечној оцени.

Без обзира на укупан резултат, појединачан број бодова свих учесника у једној научној области,   аутор чија је просечна оцена испод 8,00 не може остварити пласман већ добија само сертификат за учешће.

 Члан 25.

Сви учесници Државног првенства истраживачких радова добијају сертификате о учешћу на истом.

 Члан 26.

Трошкове учешћа на Државном првенству истраживачких радова сноси  организатор првенства само за учеснике, не и за пратиоце/, док трошкове превоза сноси локална самоуправа, школа или сам појединац. 

Члан 27.

Сваки појединац који жели да учествује на СМОТРА ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА   АПСТРАКТ НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ у прописаној форми  

 Члан 28.

УПУСТВО ЗА ПИСАЊЕ  АПСТРАКТА

 Пре него што се приступи писању научно-истраживачког рада, молимо Вас да прво прочитате упутство за писање, како би направили јединствени формат писања за такмичење научно-истраживачких радова.

Апстракт мора да буде у DOC формату.

Апстракт не сме да прелази једну страну А4 и величина коначног апстракта не сме да прелази 2MB.

Апстракт се доставља на српском и енглеском језику.

 • Увод
 • Метода рада

У овом одељку се пише шта и како је нешто истраживано. Пожељно је пропратити и сликама са терена, лабораторије, места рада…

 • Резултати истраживања

У одељку Резултати истраживања се приказују резултати истраживања, кратка дискусија о резултатима. Најбоље би било све то пропратити појединим графиконима, сликама… Могу да постоје и поднаслови.

Детаљно објаснити свој допринос науци својим научно-истраживачким апстрактом.

 • Форматирање страница

Величина папира мора да буде стандардизована А4 (210 mm ширине и 297 mm висине). MS Word корисници ово подешавање могу да ураде кликом на File, а затим на Page Layout, па затим на Paper Size. Јединице мере би требало да су пребачене у центиметре. Како би се ово подесило, кликне се на Tools, а затим на Options, а онда на  General.

Не нумерисати страницу.

Све четири маргине (лева, десна, горња и доња) морају да буду подешене на 1,5 cm. Ова опције се налази у File -> Page Layout -> Margins.

Текст мора да буде написан у две колоне ширине 8,5 cm, са размаком 1 cm између две колоне. Ширина колоне може да се изузме само за једначине, слике или графике, који прелазе задату ширину колоне.

Цео апстракт мора да буде куцан фонтом Times New Roman, чија величина је одређена табелом 1.

 • Форматирање параграфа

Параграф (стил Нормалан [Normal] у MS Word) би требало да је поравнат од ивице до ивице (од маргине до маргине). 10 pt је величина фонта који се користи. Мора да се убаци вертикални размак између два параграфа величине 4 pt.

 • Наслов, поднаслов

Оба нивоа делова (Наслов, поднаслов… [Heading 1-2 стил у MS Word-у]) морају да буду поравнати уз леву ивицу (маргину). Вертикални размак пре и после је дат у табели 1.

 • Табеле

Табеле морају да буду централно центриране у колони (или странице, уколико величина табеле то захтева својом величином). Такође, табеле морају да буду пропраћене нумерисањем табеле са објашњењем табеле. Табеле морају да буду одвојене од остатка текста – spacing 12 pt.

 

 

Стил параграфа Величина фонта Растојање два параграфа
изнад испод поравнање
Наслов рада 14 pt 0 pt 12 pt центар
Аутор 12pt 0 pt 0 pt центар
Адреса 10pt, italic 4 pt 0 pt центар
Наслов

Heading 1

14 pt 21 pt 12 pt лево
Поднаслов

Heading 2

13 pt 12 pt 12 pt лево
Нормално 10 pt 4 pt 0 pt од ивице до ивице
Reference Heading 14 pt 21 pt 12 pt лево

 Табела 1 Формати параграфа

 • Слике

Слике морају да буду центриране у колони (или страни, уколико величина табеле то захтева својом величином). Такође, табеле морају да буду пропраћене нумерисањем табеле са објашњењем табеле. Табеле морају да буду одвојене од остатка текста – spacing 12 pt.

 

Слика 1 – Лого Центра за таленте

 

Нумерација и објашњење су одвојени од слике размаком 4 pt и од текста који следи размаком 12 pt.

Штампање научно-истраживачког апстракта ће бити само у црно-белој варијанти. Молимо Вас, уколико је битно, да проверите и наместите да Ваше слике буду читљиве и када буде одштампано у црно-белој варијанти.

Како би Ваше слике биле читљиве, молимо Вас да користите минимално број од 300 dpi (dots per inch) за сваку, и проверити да ли коначна верзија документа не прелази 2 MB.

 • Једначине

Једначине морају да буду центриране и нумерисане као што је приказано:

(1)

Молимо Вас користите Међународни систем јединица.

4        Закључак

 • Литература

Члан 29.

Рок за доставу Апстракта и Пријава је 27. Јануар 2018..  Документација се доставља искључиво на емаил  talenti10@open.telekom.rs  Одмах по пријему апстракта  организатор аутору враћа информацију о ШИФРИ  /доставља му шифру са којом наступа на такмичењу/.

 

Члан 30.

Досије сваког учесника садржи:

 • Пријаву за такмичење,
 • Апстракт, на Српском и Енглеском,
 • Појединачне бодовне формуларе /потписане од стране члана комисије/
 • Збирни  бодовни формулар  /потписан  од стране председника комисијије и организатора првенства/

Члан 31.

 

Организатор такмичења се обавезује и задржава право да на посебном web sajtu,  истакне све појединости у вези одржавања државног првенства истраживачких радова, списак учесника по школама, објави књигу апстракта учесника , као и листу најуспешнијих и наградђених учесника.

 Члан 32.

Организатор је према захтевима Међународне конференције младих научника, ауторизовао  овај Правилник и Упутство.  

У БЕОГРАДУ,  октобар, 2017. ГОДИНЕ.