ПРАВНИ СТАТУС

Регионални центар за таленте Београд II је установа чији су програмски задаци и циљеви увођење младих у научноистраживачке процесе из свих научних дисциплина.

Основан је 1999. године, а званично је регистрован 27.01.2000. године код Привредног суда у Београду, под бројем III-ФИ-10714/99, регистарски уложак 5-620-00.

Огранци Региналног центра за таленте Београд II су:

Управни одбор,

Надзорни одбор,

Руководилац центра.

Програмске активности спроводи Научни савет.
Решење о регистрацији: III-ФИ-10714/99 – Трговински суд у Београду
ПИБ: 101514777
Матични број: 17242024
Шифра делатности: 8559
Текићи рачун И: 840-2014660-24  код НБС
Текући рачун ИИ: 840-2014666-06  код НБС

Адреса: Устаничка 64

Телефон: 011/243-13-13

EMAIL: talenti10@open.telekom.rs

Руководилац центра: Никола Срзентић